1) Acces liber

Acestă publicație este o revistă cu acces liber, ceea ce înseamnă că tot conținutul este disponibil gratuit, fără taxă. Utilizatorii au dreptul de a citi, descărca, copia, distribui, imprima textele integrale ale articolelor sau să le utilizeze pentru orice alt scop legal, fără să ceară permisiunea prealabilă din partea editorului sau autorului. Acest lucru este în conformitate cu definiția BOAI de acces deschis.

2) Termenii licenței

Revista este oferită sub licență Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 internațional de licență [BY-NC]: 

- Orice articol publicat în Revista Geograful poate fi utilizat în mod liber și partajat (acces liber pentru a copia și redistribui materialul în orice format mediu), atâta timp cât acesta este atribuit autorului (autorilor) și revistei prin citarea numelui autorului (autorilor) și denumirii revistei [Atribuire - BY].

- Autorii articolelor și revista în sine permit toate tipurile de utilizare non-comerciale a documentelor și limitează utilizarea lor în scopuri comerciale.
 
- Utilizatorii pot folosi, reutiliza și completa materialul publicat în revistă, dar numai în scopuri necomerciale.

- Taxe: Revista Geograful nu percepe niciun fel de tarif în cadrul procesului de publicare.

- Autori, drepturile de autor și drepturile de publicare: Revista permite autorului (autorilor) să dețină drepturile de autor și să-și păstreze drepturile de publicare fără restricții.

- Etica în publicare: Dacă aveți probleme etice pe un document, fie publicat sau în curs de examinare, vă rugăm să contactați editorul în primă instanță. 

- Conflict de interese: Toți autorii sunt rugați să dezvăluie orice conflict real sau potențial de interese, inclusiv orice relații financiare, personale sau de altă natură cu alte persoane sau organizații în termen de trei ani de la începerea lucrărilor depuse, care ar putea influența în mod necorespunzător activitatea lor. Fiecare lucrare prezentată trebuie să fie însoțită de o declarație privind conflictul de INTERESE semnată și scanată.

- Declarație: Depunerea unui articol presupune că lucrarea elaborată nu a fost publicată anterior, că nu este luată în considerare pentru publicare în altă parte și că publicarea ei este aprobată de către toți autorii și în mod tacit sau explicit de către autoritățile responsabile în cazul în care lucrarea a fost efectuată sub egida unei autorități. Dacă este acceptată, autorul este de acord ca lucrarea să nu fie publicată în altă parte, inclusiv în format electronic în aceeași formă, în limba engleză sau în orice altă limbă, fără acordul scris al titularului dreptului de autor. Autorul trebuie să semneze și să furnizeze o declarație precizând toate faptele menționate mai sus.
 
3) Responsabilitățile autorului / autorilor

Autorii sunt obligați să participe la procesul de revizuire și să aplice cerințele recenzorilor pentru ca articolul să fie publicat în Analele APGR.

De asemenea, autorii trebuie să declare că toate datele din articol sunt reale și autentice.
 
4) Responsabilitatea referenților

Referenții trebuie să fie obiectivi și să nu aibă niciun conflict de interese în ceea ce privește cercetarea, autorii și / sau finanțatorii cercetării. Toate articolele trebuie să fie tratate în mod confidențial. Toate hotărârile trebuie să fie obiective.

5) Responsabilități editoriale

Editorii au responsabilitatea completă și autoritatea de a respinge / accepta un articol fără a manifesta niciun conflict de interese în ceea ce privește articolele pe care le resping / acceptă.

Este foarte important ca editorii să promoveze publicarea de corecturi sau retragerea articolului,  atunci când se constată erori în lucrare, cu păstrarea anonimatului referenților.

6) Probleme de etică editorială

Colegiul editorial asigură autorii că va monitoriza etica de publicare și că va menține integritatea academică a revistei. Nu vor fi compromise standardele intelectuale și etice și întotdeauna se vor publica corecturi, clarificări, retractări și scuze atunci când este cazul.

7) Politica plagiatului

Nu vor fi acceptate articole plagiate sau cu date obținut în mod fraudulos. Toate articolele prezentate vor fi incluse într-un proces de detectare a plagiatului folosind software-ul: DetectarePlagiat.ro.